Real time web analytics, Heat map tracking

Апарат Ємільчинської районної державної адміністрації

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

Правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, подання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат районної державної адміністрації

1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів і є її структурним підрозділом.

2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної і районної рад, а також Регламентом районної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями апарату є здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та господарсько-побутового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, їх заступників, надання методичної та практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, господарюючим суб’єктам та ін.

4. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства апаратом, іншими структурними підрозділами та посадовими особами райдержадміністрації, готує пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України та практики його застосування.

4.2. Опрацьовує проекти розпоряджень, інші документи, що надходять до райдержадміністрації, при потребі готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації та його заступників.

4.3. Готує необхідні матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації, за його дорученням розробляє відповідні проекти розпоряджень.

4.4. Перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності.

4.5. За дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, стабілізації суспільно-політичної ситуації.

4.6. Організовує взаємодію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів у здійсненні заходів щодо зміцнення законності і правопорядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту конституційних прав і свобод громадян. Проводить заходи оборонного напряму.

4.7. Здійснює функції ведення Державного реєстру виборців, організаційної підтримки та забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно ведення зазначеного Реєстру.

4.8. Аналізує накази керівників управлінь, відділів  структурних підрозділів райдержадміністрації, а також рішення виконавчих комітетів сільських і селищних рад, розпорядження сільських, селищних голів, актів підприємств (об’єднань), організацій і установ на їх відповідність чинному законодавству, здійснює контроль за своєчасним поданням довідок, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.

4.9. Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади аналізує стан соціально-економічного розвитку та суспільно-політичної ситуації на території району , розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо їх поліпшення.

4.10. Забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації, організацію приймання–передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці.

4.11. Провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

4.12. Забезпечує висвітлення  діяльності районної державної адміністрації.

4.13. У процесі виконання покладених на нього завдань забезпечує взаємодію із органами влади вищого рівня, структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами місцевих рад та територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

4.14. Готує проекти подань щодо скасування розпорядчих документів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, наказів керівників управлінь, відділів структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

4.15. Забезпечує облік і розгляд звернень громадян та їх об’єднань, організацію прийому громадян. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на території району.

4.16. Бере участь у підготовці пропозицій щодо присвоєння почесних звань України, нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, Верховної Ради України, обласної та районної державних адміністрацій, відомств.

4.17. Надає необхідну організаційну та технічну допомогу в проведенні виборів і референдумів та вирішенні питань адміністративно-територіального устрою в межах, визначених законодавством.

4.18. Опрацьовує та подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

4.19. Забезпечує організацію та здійснення кадрової роботи, дотримання вимог законодавчих актів з питань державної служби в районній державній адміністрації та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління.

Здійснює контроль та надає методичну допомогу з цих питань органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та іншим органам, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

            Веде номенклатуру кадрів районної державної адміністрації, до якої належать: керівництво адміністрації, працівники апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Разом з відповідними структурними підрозділами органів влади аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її удосконалення, формує кадровий резерв і організовує з ним роботу, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, здійснює організаційне забезпечення роботи ради по роботі з кадрами.

4.20. Забезпечує, прийом, реєстрацію, облік, проходження, оперативний пошук документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до державного архіву району. Здійснює контроль за виконанням документів, удосконалює форми та методи роботи з документами. За дорученням голови райдержадміністрації перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах структурних підрозділів райдержадміністрації, надає їм допомогу в її організації.

4.21. Взаємодіє з місцевими радами, їх виконавчими комітетами, сільськими, селищними головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання делегованих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

4.22. Здійснює організаційне забезпечення проведення нарад, координаційних рад, робочих комісій та інших дорадчих органів райдержадміністрації, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, надає їм методичну допомогу при виконанні ними  своїх повноважень.

4.23. Готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань, які можуть бути винесені на розгляд районної ради.

4.24. Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку і звітності господарсько-фінансової діяльності  райдержадміністрації.

4.25. Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату.

4.26. Здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також інші повноваження, передбачені законодавством, дорученнями та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

5. Апарат районної державної адміністрації має право:

5.1. Здійснювати в межах своєї компетенції перевірки стану дотримання на території району Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та підпорядкування за напрямами, визначеними статтями 16,28, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

5.2. Залучати представників громадськості, спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій і установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до вивчення і розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

5.3. Одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.4. Здійснювати інші функції та повноваження відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

6. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації. Керівник апарату має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

7. Керівник апарату райдержадміністрації здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів.

8. Накази керівника апарату, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

9. Відрядження працівників райдержадміністрації здійснюються відповідно до планів роботи райдержадміністрації, доручень керівництва райдержадміністрації, а також згідно з відповідними документами.

10. Після повернення з відрядження працівники апарату звітують письмово про виконання поставлених завдань. На основі відповідних документів відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації в установленому порядку відшкодовує працівникам витрати, пов’язані з перебуванням у відрядженнях.

11. Чергові відпустки надаються згідно із затвердженими графіками відпусток: керівникам структурних підрозділів апарату – розпорядженням голови райдержадміністрації, а іншим працівникам апарату – наказами керівника апарату райдержадміністрації.

12. Голова райдержадміністрації затверджує положення про відділи, сектори апарату, його структуру, граничну чисельність та фонд оплати праці в межах виділених асигнувань, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату. Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату затверджується в установленому законом порядку.