Real time web analytics, Heat map tracking

Центр надання адміністративних послуг

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

- Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 - Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністраторів.
- Забезпечення  надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Центр надання адміністративних послуг Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області (далі Центр) – утворений, як структурний підрозділ, головою районної державної адміністрації, входить до її складу та забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Центр підпорядкований голові та першому заступнику голови районної державної адміністрації

3. Центр в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням .

4. Основними завданнями Центру є :

4.1.Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4.2.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

4.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністраторів.

4.4. Забезпечення надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

5. Центр відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1.Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

5.2.Забезпечує надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

5.3.Здійснює за рішенням голови районної державної адміністрації прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень місцевої державної адміністрації.

5.4. Бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

5.3. Готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань надання адміністративних послуг;

5.4. Бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

5.5. Забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

5.6. Виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні та реєстраційно – дозвільні функції;

5.7. Розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері надання адміністративних послуг;

5.8. Сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно - аналітичних систем на території району;

5.9. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

5.10. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Центрі;

5.11. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Центру, розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

5.12. Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

5.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та

аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

5.14. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.16. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.17. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.18. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку архівних документів;

5.19. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.20. Забезпечує їх захист від незаконного доступу;

5.21. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Центр для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1.Одержувати безоплатно від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2 Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

6.3. Інформувати голову та першого заступника голови районної державної адміністрації та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

6.4. Посвідчувати власним підписом адміністраторів та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

6.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Центр в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

8. Центр очолює начальник. Начальник Центру, адміністратор призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

9. Начальник Центру:

9.1.Здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання завдань покладених на Центр , визначає функції та ступінь відповідальності адміністраторів відділу;

9.2.Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

9.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

9.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

9.5. Сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

9.6.Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

9.7. Здійснює функції адміністратора в разі потреби;

9.8. Затверджує посадові інструкції працівників Центру та розподіляє обов'язки між ними;

9.9. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Центр.

9.10. Планує роботу Центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

9.11. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Центру;

9.12. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Центр завдань та затверджених планів роботи;

9.13. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Центру, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.14.Представляє інтереси Центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

9.15. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

9.16. Здійснює добір кадрів;

9.17. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу

9.18. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Центру, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Центру;

9.20. Забезпечує дотримання працівниками Центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.21. Здійснює інші повноваження, згідно з актами законодавства та Положенням про центр.

10. Центр утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність,

фонд оплати праці працівників Центру в межах виділених коштів визначає голова

райдержадміністрації.

11. Центр є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

12.Зміни та доповнення до Положення про Центр затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

13. Реорганізація та ліквідація Центру проводиться за розпорядженням голови районної державної адміністрації у відповідності до вимог чинного законодавства

14. Юридична адреса Центру адміністративних послуг Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області: 11201 Житомирська область, смт. Ємільчине, вул. Леніна 18.

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації

 

О.Р.Романюк

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови  райдержадміністрації

  24.12.2013 №308

Регламент

Центру надання адміністративних послуг апарату

Ємільчинської районної державної адміністрації

І. Загальні положення.

1. Регламент Центру надання адміністративних послуг апарату Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області визначає порядок організації діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), порядок дії державного адміністратора, адміністраторів центру та їх взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У Регламенті вживаються терміни у значені, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

2) стабільності;

3) рівності перед законом;

4) відкритості та прозорості;

5) оперативності та своєчасності;

6) доступності інформації про надання адміністративних послуг;

7) захищеності персональних даних;

8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

9) неупередженості та справедливості;

10) доступності та зручності для суб’єктів звернень.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови райдержадміністрації, прийнятими у межах його повноважень, а також положенням про центр надання адміністративних послуг Ємільчинської райдержадміністрації.

ІІ. Вимоги до розміщення інформації

1. У приміщенні, де розташований центр надання адміністративних послуг, на інформаційних стендах, а також в інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщується інформація про:

1) графік роботи центру (дні роботи та прийомні години);

2) перелік адміністративних послуг, які надаються через центр;

3) інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через Центр;

4) бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

5) адресу, поштовий індекс центру;

6) номери довідкових телефонів центру;

7) адресу веб-сайту райдержадміністрації, факс, електронну пошту Центру;

8) банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

9) відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні, де розташовано центр;

10) порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через центр, а також рішень, дій та бездіяльності працівників центру;

11) прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, номер його телефону, адресу електронної пошти.

2. У приміщені, де розташовано Центр, може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:

1) строків надання адміністративних послуг;

2) користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

3) користування електронною системою керування чергою (у разі її наявності);

4) Положення центру надання адміністративних послуг;

5) Регламент центру та ін.

3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Відповідальність за своєчасне надання необхідної інформації для наповнення інформаційних стендів щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр, покладається на суб’єктів надання адміністративних послуг. Посадові особи Центру надання адміністративних послуг співпрацюють з суб’єктами надання адміністративних послуг стосовно наповнення інформаційних стендів та оновлення розміщеної на них інформації.

4. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, інформаційні картки та про порядок отримання адміністративних послуг, які надаються центром, розміщується на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті Ємільчинської районної державної адміністрації.

5. Інформація, яка розміщується у приміщенні, де розташовано Центр надання адміністративних послуг, повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на окремий розділ веб-сайта райдержадміністрації, має бути зручною для пошуку та копіювання.

6. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

7. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо суб’єктами затвердженими згідно додатку.

ІІІ. Графік роботи центру надання адміністративних послуг Ємільчинської райдержадміністрації.

Центр надання адміністративних послуг розташований за адресою:

смт. Ємільчине, вул. Леніна, 18.

Телефон: (249) 2-10-03

Режим роботи центру надання адміністративних послуг:

понеділок, середа, п’ятниця з 800 до 1700год

вівторок 800 до 2000 год.

четвер з 800 до 2000год.

субота з 800 до 1500год.

без перерви на обід

вихідний – неділя та святкові дні.

Час прийому та видачі документів:

понеділок, середа, п’ятниця з 900 до 1600год.

вівторок 1300 до 1900 год.

четвер з 1300 до 1900год.

субота з 800 до 1400год.

без перерви на обід

вихідний – неділя та святкові дні.

Час опрацювання документів:

понеділок, середа, п’ятниця з 1600 до 1700год.

вівторок 1900 до 2000 год.

четвер з 1900 до 2000год.

субота з 1300 до 1400год

ІV. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

1. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

2. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником центру.

3. Райдержадміністрація, а також керівник центру можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівника центру, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства.

V. Перший контакт з суб’єктом звернення у Центрі

1.Надання допомоги суб’єктам звернень у користуванні інформаційними терміналами та системою електронного керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи сектору та порядку прийому суб’єктів звернень у секторі здійснює адміністратор центру, який за необхідності:

1) за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність питання, що цікавить, до компетенції сектора;

2) консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

3) надає іншу допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення.

VI. Керування чергою в Центрі

1.З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у Центрі вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в системі, отримує відповідний номер в черзі та очікувати на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням прізвища та імені особи).

3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

VII. Прийняття заяв та інших документів у Центрі

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюються виключно в центрі.

2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

4. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

5. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. Форма опису затверджується цим регламентом (Додаток 1).

7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

8. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

9. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів. Форма журналу реєстрації затверджується цим регламентом (Додаток 2).

10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

12. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг. Форма листа-проходження справи затверджується цим регламентом (Додаток 3).

VIІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

1. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному органом, що утворив центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

IX. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.