Real time web analytics, Heat map tracking

Сектор екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18
Основними  завданнями сектору  екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природніх ресурсів;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  сектор екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Сектор екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – сектор) є структурним підрозділом Ємільчинської районної державної адміністрації, який утворюється головою Ємільчинської районної державної адміністрації, входить до її складу та забезпечує виконання покладених на нього  завдань.

2. Сектор  підпорядкований та підзвітний голові Ємільчинської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, управлінню цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної  державної  адміністрації.

3.  Сектор діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у своїй діяльності керується  Конституцією  України, законами  України, актами  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України, Міністерства екології та природних ресурсів України,   наказами  управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, управління цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної  державної  адміністрації,  рішеннями  районної  ради,  а  також цим  Положенням.

4.     Основними  завданнями сектору є:   

Сектор екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природніх ресурсів;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

 5. Сектор не має право розподілити отримані доходи (прибутки) або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

6. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  в установленому порядку передає свої активи одній або кільком неприбутковим організаціям  або зараховує їх до доходу державного бюджету.

 7.    Сектор  відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

4)  забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

7) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

8) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках, проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;  

9) бере участь у розроблені проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10)  забезпечує доступ до  публічної інформації, розпорядником якої він є;

11) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

12) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

13) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

14) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку архівних документів;

15) забезпечує  в  межах  своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 

16)  організовує роботу щодо обробки  персональних даних працівників відділу та забезпечує їх захист від незаконного доступу;

17) бере участь у розробленні та впровадженні механізму щодо природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

18) розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції, щодо удосконалення структури управління і розвитку природоохоронної діяльності району та впровадження регіональних програм з охорони навколишнього природного середовища;

19) координує природоохоронну діяльність на територіє району;

20) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно- правових актів з питань природоохоронної діяльності;

21) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток та покращення природно-заповідного фонду;

22) координує використання  природних ресурсів місцевого значення;

23) координація діяльності підприємств,  установ, організацій та громадян, яка впливає або може вплинути на стан відтворення лісів;

24) органам місцевого самоврядування надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

25) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, екології та охорони довкілля;

26) здійснює оповіщення керівного складу держадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій регіону, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення готовності пунктів управління органів виконавчої влади;

27)  здійснює створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

28)  здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуацію населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організації роботи відповідної евакуаційної комісії в регіоні;

29)  приймає участь в:

- організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

- реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

30)  готує  голові районної державної адміністрації пропозицій щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району;

31) реалізовує державну політику та визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків на території району шляхом розроблення і реалізації відповідних заходів;

32)  підготовлює пропозиції щодо включення до районного та місцевого бюджетів витрат на розвиток та функціонування районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;

33) забезпечує створення і стале функціонування районної ланки територіальної підсистеми ЄДС НС запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в районі;

34) здійснює методичне керівництво, щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

 35) надає методичну допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки району для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

36) організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб райдержадміністрації, суб’єктів господарювання, що належать до сфери її управління, керівників та їх заступників, здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

37) розробляє  заходи щодо підвищення готовності невоєнізованих формувань цивільної оборони, суб’єктів господарювання району, для захисту населення і території від нажзвичайних ситуацій;

38) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

39) здійснює заходи радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

40) забезпечує організацію та здійснення заходів з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

41) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

42) підготовляє рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

43) організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

44) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

45) надає на запити замовників вихідні дані та вимоги до завдань на розробку розділу інженерно-технічні заходи цивільного захисту у складі містобудівної документації та бере участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;

46) здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту ,екології та природних ресурсів визначених законом.

47)бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації у сфері використання земель та природних ресурсів в межах компетенції райдержадміністрації;

48) організація роботи з моніторингу використання земель на території району та обліку договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів, укладених відповідно до чинного законодавства.

8.   Сектор  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати  в  установленому  порядку  наради  з  питань,  що  належать  до  його  компетенції. 

9. Сектор  в установленому законодавством порядку та у межах повноважень   взаємодіє  з  іншими  структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації,  органами  місцевого  самоврядування,  територіальними  органами  міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,  а також  з  підприємствами,  установами,  організаціями  та  об’єднаннями  громадян з  метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10.  Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

11. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

5) присвоює ранги державним службовцям сектору, які займають посади державної служби категорій "В";

6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців сектору;

7) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у секторі;

8) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "В";

9) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "В";

10) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

13) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими  структурними  підрозділами  райдержадміністрації,  з управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації та управлінням цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної  державної  адміністрації та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва райдержадміністрації;

14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції в п’ятиденний термін від дня їх прийняття;

15) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису сектору;

 12. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, іншим центральним органом виконавчої влади.

13. Сектор  утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених коштів визначає голова райдержадміністрації.

14. Сектор      є       юридичною       особою,  має печатку       із       зображенням Державного Герба України та своїм  найменуванням.

15. Зміни та доповнення до Положення про сектор  затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

16. Сектор екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області є юридичним правонаступником відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області.

17. Реорганізація та ліквідація сектору проводиться  за розпорядженням голови райдержадміністрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

18. Юридична адреса сектору екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області: 11200  Житомирська область, смт. Ємільчине, вул. Соборна 18.