Real time web analytics, Heat map tracking

Відділ фінансів

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Горького, 9

-участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналіз і визначення тенденцій
розвитку його фінансової бази та врахування їх при складанні районного бюджету;
-організація виконання районного бюджету по доходах і видатках;
-забезпечення надходжень до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного
витрачання бюджетних коштів;
-здійснення фінансування підприємств та господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, інших заходів, що фінансуються відповідно до законодавства України з місцевих бюджетів.

ПОЛОЖЕННЯ
про управлiння фінансів Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Управління фінансів Ємільчинської районної державної адмiнiстрацiї Житомирської області (далi - управлiння) є структурним пiдроздiлом Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області, що утворюється головою районної державної адмiнiстрацiї, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є пiдзвiтним та пiдконтрольним Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї.

2. Управлiння у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнiстерства фiнансiв України і, відповідно, розпорядженнями голів обласної державної адміністрації, районної державної адмiнiстрацiї, наказами Департаменту фінансів обласної державної адмiнiстрацiї, рішеннями районної ради, прийнятими у межах їх компетенцiї, а також Положенням про управлiння .

3. Основними завданнями управлiння є:

1) Забезпечення реалiзацiї державної бюджетної полiтики на території району;

2) Складання розрахункiв до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди i подання їх на розгляд районній державній адмiнiстрацiї;

3) Пiдготовка пропозицiй щодо фiнансового забезпечення заходiв соцiально-економiчного розвитку району;

4) Розроблення пропозицiй з удосконалення методiв фiнансового i бюджетного планування та фiнансування витрат;

5) Здiйснення в установленому порядку загальної органiзацiї та управлiння виконанням районного бюджету, координацiя в межах своєї компетенції дiяльностi учасникiв бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.

4. Управлiння вiдповiдно до покладених повноважень виконує такі завдання:

1) Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

2) Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядника-

ми бюджетних коштів.

3) Проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

4) Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації.

5) Бере участь у розроблені балансу фінансових ресурсів району, готує пропозиції щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету.

6) Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації, визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації.

7) Складає, затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпису місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

8) Затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

9) Здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом.

10) Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

11) Погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації.

12) Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до відповідного місцевого бюджету.

13) Організовує виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад, органами державної податкової служби, територіальним органом Державної казначейської служби України забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.

14) Готує і надає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету.

15) Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету.

16) Розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

17) Проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

18) Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

19) Інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету.

20) Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

21) Бере участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

22) Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевого бюджету.

23) Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

24) Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

25) Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

26) Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

27) Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управлiння має право:

1) Одержувати в установленому законодавством порядку вiд центральних і місцевих органів виконавчої влади, iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, територіального органу Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, пiдприємств, установ та органiзацiй, банків та інших фінансових установ усiх форм власностi пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

2) Залучати фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй, об'єднань громадян (за погодженням з їх керiвниками) до розгляду питань, що належать до його компетенцiї;

3) Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами;

5) Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенцiї.

6. Управлiння пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими структурами пiдроздiлами, апаратом районної державної адмiнiстрацiї, органами мiсцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управлiння очолює начальник, який призначається на посаду i звiльняється з посади головою районної державної адмiнiстрацiї за погодженням з заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації та директором Департаменту фінансів обласної державної адмiнiстрацiї.

Начальник управлiння може мати заступника, який за його поданням призначається на посаду i звiльняється з посади головою районної державної адмiнiстрацiї за погодженням з директором Департаменту фінансів обласної державної адмiнiстрацiї.

8. Начальник управління:

1) Здiйснює керiвництво дiяльнiстю управлiння, несе персональну вiдповiдальнiсть за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) Затверджує положення про структурнi пiдроздiли управлiння, посадові інструкції працівників управлiння;

4) Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) Може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) Видає у межах своїх повноважень накази, органiзовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) Затверджує розпис доходiв i видаткiв районного бюджету на рiк та тимчасовий розпис на вiдповiдний перiод;

13) Забезпечує вiдповiднiсть розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

14) Подає на затвердження проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

15) Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управлiння ;

16) Здійснює добір кадрів;

17) Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

18) Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

19) Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

20) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

21) Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

22) Здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Управлiння утримується за рахунок коштiв державного бюджету.

10. Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв управлiння у межах видiлених асигнувань затверджує директор Департаменту фінансів обласної державної адмiнiстрацiї.

Кошторис та штатний розпис управлiння затверджує директор Департаменту фінансів обласної державної адмiнiстрацiї.

11. Управлiння є юридичною особою публічного права, має самостiйний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.