Real time web analytics, Heat map tracking

Відділ культури

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Військова, 9

-забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтв, з питань охорони
культурної спадщини, національної музейної справи;
-створення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності самобутності корінних народів і національних меншин;
-створення умов для розвитку мистецтва, творчості, змістовного культурного дозвілля
населення.

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Відділ культури Ємільчинської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню культури облдержадміністрації в межах, передбачених чинним законодавством.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної,районної державної адміністрації, рішеннями обласної, районної ради, а також Положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на території району;

забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

4) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

5) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

6) сприяння збереженню культурної спадщини; гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

7) забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

4. Завданнями відділу, відповідно до покладених повноважень є:

4.1. Створення умов для:

1) розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

2) розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

3) задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

4) розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

5) забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

6) сприяння формуванню репертуару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

7) захисту прав споживачів національного культурного продукту;

8) сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

9) фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

10) збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

11) проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

12) забезпечення аналізу потреби у працівниках у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини;

13) функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

4.2. Формування та подання у встановленому порядку управлінню культури облдержадміністрації пропозицій щодо:

1) формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини;

2) відзначення працівників установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, іншими формами заохочення;

3) занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.

4.3. Подання управлінню культури облдержадміністрації інформації про: пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

4.4. Забезпечення участі у:

1) розробці проектів програм соціально-економічного розвитку цільових і регіональних програм;

2) розробці та виконанні регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин;

3) реалізації проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини;

4) організації та проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо.

4.5. Надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини незалежно від форм власності.

4.6. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах.

4.7. Збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини.

4.8. Виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.

4.9. Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини.

4.10. Забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з реєстру нерухомих пам’яток району , а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини .

4.11. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

4.12. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій.

4.13. Визначення меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони.

4.14. Встановлення режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.

 4.15. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних стосунків та мовної політики.

4.16. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України.

4.17. Видача наказів та приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхилення від них.

4.18. Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.

4.19. Контроль за виконанням Закону «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.

4.20. Призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

4.21. Застосування фінансових санкцій за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

4.22. Роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних стосунків та мовної політики.

4.23. Надання адміністративних послуг.

4.24. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.25. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.

4.26. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

4.27. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.28. Забезпечення захисту персональних даних.

4.29. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.30. Здійснення інших функцій, що впливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ культури має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під складання, розгляду, затвердження і виконання час звітування про виконання бюджетів;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі культури та охорони культурної спадщини;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням голови райдержадміністрації та погодженням з управлінням культури облдержадміністрації.

8. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє у створенні належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою, заступником голови райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

11) подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

13) здійснює добір кадрів;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися рада у складі начальника відділу (голова ради), працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи управлінням фінансів районної державної адміністрації.

14. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.