Real time web analytics, Heat map tracking

Відділ в справах сім’ї, молоді і спорту

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

-розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, підвищення статусу сім’ї та ролі жінок у суспільстві.
-організація спортивно-оздоровчої та фізкультурної роботи серед населення району;
- координація діяльності щодо реалізації в районі Цільової комплексної програми «Фізична культура - здоров’я нації».

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області (далі - відділ) - це державний орган, який утворений головою районної держадміністрації у відповідності до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та є самостійним структурним підрозділом районної держадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах молоді та спорту, розпорядженнями голів: обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

участь у формуванні та забезпеченні виконання державної політики з питань сімї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї на відповідній території;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;

координація заходів, які здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу на відповідній території

створення умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом;

забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчальних тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, виховання молоді в дусі олімпізму, залучення населення до зайняття фізкультурою і спортом;

здійснення відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу щодо виконання відповідних програм та заходів.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань сімї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, визначає пріоритети та напрями роботи в цій сфері в межах своєї компетенції;

розробляє проекти програм та заходів стосовно питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків вносить рекомендації у розроблення проектів програми економічного і соціального розвитку, заходів стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту та інших нормативно-правових актів;

сприяє діяльності суб'єктів культурно-спортивного руху, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, залучає їх у встановленому порядку до виконання державних програм та заходів;

сприяє створенню правових, економічних соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, утвердження авторитету та стійкості шлюбу;

вживає заходів до утвердження соціального партнерства сім'ї і держави, підвищення правової обізнаності батьків і дітей, посилення відповідального ставлення батьків щодо створення умов, необхідних для всебічного розвитку, виховання дітей та попередження насильства в сім’ї;

сприяє створенню умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання професійної зайнятості з материнством, батьківством, створенню та функціонуванню служб домашніх вихователів;

здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо збереження репродуктивного здоров'я населення, заохочення народжуваності, соціального і правового захисту материнства, батьківства і дитинства;

виконує відповідно до законодавства функції спеціального уповноваженого органу влади з питань попередження насильства в сім'ї, сприяє створенню спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї, здійснює контроль за їх організацією і діяльністю;

бере участь в межах своїх повноважень у координації здійснюваних органами влади заходів протидії торгівлі людьми, реалізує інформаційно-просвітницькі програми у цій сфері, забезпечує координацію роботи центрів реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

організовує заходи, в межах своїх повноважень, щодо попередження негативних явищ, пропаганди здорового способу життя в молодіжному і дитячому середовищі;

забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, розвиток мережі оздоровчих закладів, підвищення оздоровчих послуг для дітей та молоді;

здійснює контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

забезпечує в межах своїх повноважень заходи щодо розвитку різних форм позашкільної освіти дітей, здійснює контроль за станом виховної роботи за місцем проживання дітей;

удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;

координує діяльність центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;

вживає заходів для соціального захисту спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;

забезпечує в межах своїх повноважень організацію і координацію соціальної роботи з сім'ями, жінками, дітьми та молоддю, соціального обслуговування, соціального патронажу, які здійснює обласний центр соціальних служб для молоді, сприяє розвитку мережі спеціалізованих закладів соціального спрямування, впроваджує державний стандарт соціальної роботи з дітьми, молоддю різними категоріями сімей, здійснює контроль за його дотриманням;

сприяє створенню умов для соціального становлення та розвитку молоді;

здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових проблем, молоді, молодих спортсменів, членів збірних команд України та їх тренерів, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом, співпрацюючи з регіональним відділенням фонду молодіжного житлового будівництва;

сприяє працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, підтримці молодіжних центрів праці та створенню молодіжних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, молодіжних трудових загонів;

вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді, поширює соціально-тематичну рекламу, сприяє розвитку і діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді незалежно від форм власності;

сприяє розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей дітей і молоді, проведенню олімпіад і конкурсів, тренінгів, семінарів, виставок, фестивалів, творчих конференцій, форумів, конгресів, розвитку мережі культурно-освітніх закладів, спрямовує діяльність регіонального молодіжного центру;

вживає заходи щодо виховання дітей, молоді, в тому числі спортсменів, на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності, міжнаціональної толерантності, сприяє діяльності фізкультурно-спортивних товариств, військово-патріотичних клубів, історико-пошукових та інших громадських організацій;

сприяє розвитку лідерських якостей у дітей та молоді, залученню їх до участі у суспільних та державотворчих процесах, інтеграції української молоді у міжнародну спільноту;

організовує проведення наукових та соціологічних досліджень з питань сімї, жінок, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, готує і подає в установленому порядку узагальнені дані з цих питань;

організовує разом з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування підготовку матеріалів до доповідей про стан реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок, Всесвітньої антидопінгової конвенції ЮНЕСКО та конвенції Ради Європи стосовно боротьби з негативними явищами у спорті;

сприяє розробленню та впровадженню у межах своїх повноважень сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність управління, в тому числі через засоби масової інформації і власний веб-сайт в разі його створення, в установленому порядку організовує виставкову та видавничу діяльність, проведення семінарів, конференцій з питань, віднесених до компетенції управління, здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську, рекламну та видавничу діяльність, застосовує газети, журнали, інші засоби масової інформації;

надає пропозиції щодо вдосконалення соціальних, фінансово-економічних нормативів і стандартів та механізму їх впровадження; бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики з питань сімї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

разом із заінтересованими органами влади вживає заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, шкіл олімпійського та параолімпійського резерву, шкіл з неолімпійських видів спорту, спеціалізованих закладів спортивного профілю, фізкультурно-спортивних навчальних закладів, у межах своїх повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю незалежно від їх форм власності;

визначає потребу у фахівцях фізкультурно-оздоровчого та спортивного профілю, контролює в установленому порядку якість підготовки та перепідготовки, працевлаштування випускників фізкультурно-навчальних закладів;

на конкурсних засадах здійснює добір тренерських кадрів та інших фахівців спорту;

сприяє розвитку підприємництва у сфері фізичної культури і спорту, контролює дотримання суб’єктами умов ліцензування щодо організації та проведення спортивних занять професіоналів та аматорів спорту, підготовки спортсменів, надає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень відповідно до порушників умов ліцензування;

формує календарний план культурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань України;

порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, фахівців фізкультурної галузі, а також про призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури, спорту, нагородження працівників сфери фізичної культури, спорту державними нагородами та присвоєння їм почесних звань;

комплектує склад збірних команд району з видів спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

надає у встановленому порядку осередкам (філіям, відділенням національних спортивних федерацій, обласним громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) або їхнім об'єднанням - статус обласної спортивної федерації, веде облік та реєстр зазначених організацій;

здійснює контроль за технічним станом, ефективним використанням спортивних споруд, олімпійських центрів і баз, додержанням екологічних вимог, норм та правил безпеки на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери компетенції управління;

сприяє структурним підрозділам Національного олімпійського комітету України та його структурним підрозділам у розвитку олімпійського руху та його матеріально-технічної бази, сприяє у розвитку міжнародних зв'язків;

сприяє структурним підрозділам Національного комітету спорту інвалідів України у розвитку параолімпійського руху та його матеріально-технічної бази, сприяє у розвитку міжнародних зв'язків;

координує діяльність у межах своїх повноважень щодо запобігання використання медичного допінгу в спорті;

подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень (в тому числі дискваліфікації спортсменів, позбавлення класифікаційних і почесних спортивних звань і прав на проведення тренерської, суддівської, роботи) до спортсменів, тренерів та інших працівників;

забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

сприяє, шляхом утворення громадських органів, до складу яких входять спортсмени, тренери, фахівці та інші особи, вирішенню спірних питань між суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, які не належать до компетенції судових органів;

забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян;

здійснює внутрішній фінансовий контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних асигнувань, одержувачами бюджетних коштів нижчого рівня;

виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Відділ має право:

залучати в установленому порядку фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій для розгляду питань, що залежать до його компетенції;

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень комісії, експертні та консультаційно-дорадчі органи, робочі групи;

робити запити та одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

здійснювати фінансування програм і проектів у сфері сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту надавати фінансову допомогу та сприяти у роботі громадським організаціям, клубам, секціям тощо, діяльність яких спрямована на розвиток сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків;

сприяти у встановленому порядку залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у реалізацію спільних програм, у тому числі на розвиток сучасних спортивних споруд;

укладати договори, угоди;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань

взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами інших держав та міжнародних організацій.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і

звільняється з посади головою районної державної адміністрації за

погодженням з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності інших працівників відділу;

розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на розвиток сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту , і несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази начальника відділу, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

8. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності відділу, вирішення найважливіших питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту в відділі можуть утворюватися дорадчі органи.

8. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених коштів визначає голова райдержадміністрації.

9. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

10. Зміни та доповнення до Положення про відділ затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

11. Реорганізація та ліквідація відділу проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

12. Юридична адреса відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області : 11201 Житомирська область, смт.Ємільчине, вул.Леніна 18.